Pensum

Ved Høyskolen for dansekunst inngår teori i alle fagemner og i den praktiske undervisningen. Størstedelen av teorien undervises muntlig og settes i sammenheng med kroppslig erfaring, analyse og refleksjon. Gjennom studiet utvikler og skriver studentene sin egen teori knyttet til prosjektoppgavene de til enhver tid jobber med. Høyskolen for dansekunst ønsker på denne måten å bidra til å bygge ned skillet mellom teori og praksis i dansekunst.

I første studieår vektlegges innføring i teori som ligger til grunn for studiets arbeidsmåter og faglige ståsted, så som teori om kropp. Videre inneholder de koreografiske fagene en del teori, og dette presenteres både muntlig og skriftlig. Studenten presenteres også for aktuelle teoretiske problemstillinger gjennom å se forestillinger og delta i analyse av det de ser.

Studenten utfordres til kritisk refleksjon og forståelsen for teori som redskap i studiet og for egen forståelse. Gjennom veiledning gis den enkelte student tilbud om videre fordypning i teoretiske tekster dersom det er relevant for studenten og det enkelte prosjekt.