Krom på tvers

Undervisningspersonalets kunstneriske produksjon, konferansebidrag og faglig presentasjon. Tverrinstitusjonelt forskningsarbeid for å utvikle en ny metode for samhandling mellom lærere, elever og kunstnere før, under og etter DKS-besøk

Utbredelsesområde:  Lærerstudenter, elever i Østfold, 8.-10.trinn (4 uker DKS turné) og fagmiljø nasjonalt under Showboxfestivalen og internasjonalt under Arts in Education.
Type arrangement:  Tverrkunstnerisk forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Høyskolen for dansekunst, Rom for Dans og DKS Østfold.
Arrangør:  Rom for Dans, Østfold Kulturutvikling, Høgskolen i Østfold, Høyskolen for dansekunst.
Sted: Høgskolen i Østfold, lærerutdanningen og ungdomsskoler i Østfold.
Tidspunkt: 2016-2020.
Personer: Caroline Wahlstrøm Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos.
Andre medvirkende: Førstelektor og forsker Kristine Høgh-Karlsen(HiØ), Førstelektor Gunhild Brænne Bjørnstad(HiØ), Koordinator for Rom for Dans Hedvig Lykke og leder for Østfold Kulturutvikling Johannes Hafnor.
Medvirkende skapere: Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen, Maaike Croles Fitjar, Charlott Madeleine Utzig, Daniel Rodrigo Nilsen, Chollada Phinitduang, Jonathan Ibsen.

Med det pågående prosjektet KROM på tvers har Høyskolen for dansekunst og Rom for Dans initiert et nyskapende samarbeid mellom ulike institusjoner innen kunst og utdanning. I KROM på tvers er KROM som metode presentert i sammenheng med et større forskningsprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom HFDK, Rom for Dans, grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Østfold. Verkstedet/forestillingen "KROM kropp i rom" for Den Kulturelle Skolesekken / mellomtrinnet er en del av prosjektet.

Førsteamanuenser Wahlström Nesse og Myhre har gjennomført et større kunstnerisk utviklingsarbeid med metoden KROM og utviklet både forestilling og verksted for barnetrinnet, og KROM-verktøy som lærerstudentene får ta del i. Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brenna Bjørnstad ved HiØ er forskere på prosjektet. Førsteamanuenser Wahlström Nesse og Myhre er som kunstdidaktikere medforskere i dette gjennom å gjennomføre workshops med lærerstudenter. De bidrar også til forskningen gjennom logger og refleksjoner samt med tilbakemeldinger på Karlsen og Bjørnstads, og andres, for eksempel læreres, fortolkninger av elevenes fenomenologiske opplevelser.

KROM, foto: Camilla Myhre

Målet med prosjektet

Målet med det tverrinstitusjonelle samarbeidet er å prøve ut en ny type samhandling og utveksling mellom kunstnere og skoleverk der både lærere, lærerstudenter og elever får delta i en profesjonell kunstproduksjon og dra nytte av de erfaringer og verktøy som KROM inneholder.

Samtidig utforskes og utfordres hva et kunstprosjekt i skolen kan være. Elevenes kunstopplevelser styrkes gjennom aktiv deltakelse. Den fremtidige lærerens kunst-kompetanse styrkes gjennom deltakelse i prosess og praksis.

Prosjektet skal bidra til at DKS når målsetningen om å:

- Medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud

- Legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag

- Medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunst- og kulturuttrykk i samspill med skolen sine læringsmål

Det er særlig det tredje målet, innlemmingen av kunst og samspillet med skolens læringsmål som har vært fokus i prosjektet. Ved å utvikle metoder for samhandling mellom lærere, elever og kunstnere før, under og etter DKS-besøk er målet å styrke samhandlingen og integreringen mellom skole og kunst.

Resultatene i prosjektet vil danne grunnlag for flere vitenskapelige publikasjoner hvor deltakerne i prosjektet er forfattere. Det er et mål å gjøre KROM på tvers til en nasjonal pilot for lærerutdanninger og DKS.

Studentene ved HFDK får praksis i KROM på flere måter. Gjennom KROM får studenten kompetanse i hvordan man kan jobbe med kropp, bevegelse og rom i møte med barn og unge i skolen. Gjennom KROM på tvers får studenten erfaring med å møte og samarbeide med lærerstudenter, innsikt i hva DKS er og hvordan det fungerer i praksis. Studenten får erfaring med å være del av et kunstprosjekt i skolen under veiledning av kunstnere med erfaring fra DKS.

Les mer om samarbeidet med Høyskolen i Østfold og KROM på tvers her: https://romfordans.no/krom-i-laererutdanningen/

Krom på tvers-prosjekter

Konferansebidrag

Hvordan kan kunstpedagogiske mål inngå i lærerutdanning? KROM er pensum i daget pedagogikk og ledelse på Høyskolen i Østfold.

Arrangement: Arts in education
Personer:  
Førsteamanuensis ved HFDK - Camilla Myhre, førstelektor og forsker ved HiØ - Kristine Høeg Karlsen og leder for Østfold Kulturutvikling - Johannes Hafnor
Type arrangement:
Konferanse
Utbredelsesområde:
Norsk, nordisk, internasjonalt
Arrangør: OsloMet / Arts for young Audiences Norway
Språk:
Engelsk
Tidspunkt:
August, 2019 

Faglig presentasjon

Workshop i KROM for Kulturtanken i Østfold med 30 deltakere, 15 elever, 15 voksne dansekunstnere /pedagoger.

Arrangement: KROM på tvers for Kulturtanken
Personer:
Førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse
Andre medvirkende:
Johannes Hafnor, Østfold Kulturutvikling og førstelektorer Kristine Høgh Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad
Type arrangement:
Presentasjon
Utbredelsesområde:
Norsk
Arrangør:
Østfold Kulturutvikling
Språk:
Norsk
Tidspunkt:
2017

Faglig presentasjon

Krom på tvers med 3-dagers kurs for grunnskoleutdanning GLU-17.

Arrangement: KROM på tvers for lærerstudenter
Personer:
Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse
Type arrangement:
3 dager kurs
Utbredelsesområde:
Workshop og undervisning for GLU-17
Arrangør:
Høyskolen i Østfold og Rom for Dans
Språk:
Norsk
Tidspunkt:
2015-2019

Andre forskningsprosjekter